คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.63 ถึงวันที่ 18 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบิณฑิต หลักสูตรใหม่ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ webex
 
     
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบิณฑิต หลักสูตรใหม่ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ webex ในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 71 คน 
โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ตามรายงานสรุปต่อไปนี้