คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.63 ถึงวันที่ 2 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการประยุกต์ใฃ้โยคะครูพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านพร้าว และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) จัดกิจกรรมโครงการประยุกต์ใฃ้โยคะครูพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทราย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง