คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
รายงานประเมินตนเอง หมวด1-6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่าย/รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 -3)
 
แผนการใช้จ่าย/รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ กลับหน้าหลัก