คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : jirapan.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4700

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
E-mail : kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4701
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์
E-mail : anong.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702