คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
สายสนับสนุน กลับหน้าหลักนางเกษร อินทนะนก
 หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702 


นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์

 นักวิชาการ
E-mail : jaturong.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4705
นางสาวอมร แซ่เคี่ยน
นักวิชาชีพ
E-mail : amon.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4705


นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
E-mail: putthichai.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702ส.อ.ปฏิภาณ เอกเจริญกุล
นักวิชาชีพ
E-mail : epatiparn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4705นายอภิเษก แก่นเมือง
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : @tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702