มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการประยุกต์ใฃ้โยคะครูพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบิณฑิต หลักสูตรใหม่ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ webex
โครงการค่ายอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ประจำปี 2562
เข้าร่วมโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ”
คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการวันนักประดิษฐ์
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง"ร่างกายกับร่างอาจารย์ใหญ่" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ดูงานด้านการจัดบริการพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมโรงเรียนนวมิทราชูทิศ สงขลา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คณบดีพบ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 ชมรมผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ
พิธรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562
การรายงานการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์
โครงการปลูกหญ้าเเฝกฉลิมพระเกียรติ ร.10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
สถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม
สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาล ม.ทักษิณ


หน้าที่ :