พิธีไหว้ครู น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

   3 ต.ค. 65   /  99

พิธีไหว้ครู น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง MF 3200 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาพร้อมนิสิต ร่วมพิธี กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนิสิต แต่ละห้องทุกชั้นปี มอบพานไหว้ครูแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์  พร้อมพิธีร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบเกียรติบัตร

         นิสิตอาจจะเคยได้ยินคำเปรียบเทียบว่า อาชีพของครูนั้นเหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จ คำกล่าวนี้ อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว ทั้งนี้เพราะ การศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถจะทำให้ การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนมีความใฝ่ใจในการศึกษาเชื่อฟังและขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อครูมีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว ผู้เรียนก็ควรทำหน้าที่เป็น ผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย เช่นไม่เอาเท้าราน้ำ และควรช่วยครูพายเรือเพื่อไปสู่ จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

          ท้ายนี้ ในนามของคณาจารย์ที่ชุมนุม ณ ที่นี้ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปและขอเปิดโครงการพิธี ไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ น้อมรำลึกพระคุณครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ บัดนี้