รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

   1 พ.ย. 65   /  132

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
TCAS'66 รอบที่ 1/2 Portfolio
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 
คณะพยาบาลศาสตร์
กำหนดการรับสมัคร (ออนไลน์) 
          วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565  
          ทางเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th

โครงการที่เปิดรับ
           - โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้