ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ ภิบาล

   2 พ.ย. 65   /  60

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ

        "การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชันการป้องกันภาวะซึมเศร้า

ของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญานตามวิถีมุสลิมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน"

 

ประจำปีงบประมาณ 2566