รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

   20 ธ.ค. 65   /  131

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
✅ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕