ปรึกษาหารือการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม

   14 ก.พ. 66  /   223

     วันที่  14 ก.พ. 2566  เวลา  13.30 - 16.00 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมบุคลากรของคณะฯ  พบ  นายมีศักดิ์  ดวงขวัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม และทีม  เพื่อหารือการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช่วงวัยเด็ก ในการฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตพยาบาลศาสตร์  พร้อมการให้บริการการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด