ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

   28 มี.ค. 66  /   133

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รองคณบดีฯ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 (ว่าที่บัณฑิตพยาบาล) ทุกคน เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นิสิตที่จะออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพพยาบาลในอนาคต ตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นการพ้นภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากการจบการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นิสิตทุกคนในที่นี้สามารถสำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ

 

     รายละเอียดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ปัจฉิมนิเทศ
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

    1. เสวนาหัวข้อ "แนวทางการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา"  และ "สาระน่าคิด เมื่อต้องใช้ชีวิตพยาบาล"
           วิทยาการ พว.ภาวิกา ทองใบ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง รพ.พัทลุง  , พว.ปรัชญา คำคง หอผู้ป่วยรักษ์จิต รพ.หาดใหญ่

    2. บรรยาย "เลือกแหล่งงานและทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้าดีและมีสุข"
           วิทยากร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์จณิศา แนมใส

    3. แนะนำแหล่งงาน
           โดย โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เข้าร่วม

    4. การจัดการทรัพยากรและการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคง
           วิทยากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

    5. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเชิงวิชาชีพ
           วิทยากร พว.รพีภา ศิลปรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล รพ.ธนบุรี ทุ่งสง

    6. การแต่งหน้าด้วยตัวเองเพื่อการทำงานเชิงวิชาชีพ
           วิทยากร คุณเมธี รักจิตร ช่างแต่งหน้าอิสระ (Makeup Artist)