คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.63 ถึงวันที่ 1 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและการติดต่อประสานงานในสถานการณ์ COVID-19
 
     
 1. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 2. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
 3. ฝ่ายนิติการ
 4. ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
 5. ฝ่ายแผนงาน
 6. ฝ่ายวิชาการ
 7. วิทยาลัยนานาชาติ
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 9. สำนักคอมพิวเตอร์
 10. สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
 11. สำนักหอสมุด
 12. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 13. คณะวิทยาศาสตร์
 14. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สูตรบาคาร่า