คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
การฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 ต.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค – 19”
 
     
เมื่อวันศุกร์ที่10 กันยายน 2564 เวลา ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: WeTSU โดยมีผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รศ.ถนอมศรี อินทนนท์ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และอาจารย์นิติกุล บุญแก้ว กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินรายการนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจแก่ผู้สูงให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19