คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
การฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ต.ค.80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าโควิค – 19”
 
     

               เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าโควิค – 19”ผู้ร่วมเสวนาผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์มาลี คำคง กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์