ด้านบริการวิชาการ

9 โครงการ
ปีงบประมาณ


11250
ปี เงินงบประมาณที่ใช้ไป
25550
25620
2563100,000
25647,186,400
25653,510
25660
รวมเงินทั้งหมด 7,289,910
ด้านบริการวิชาการ
ลำดับ
ชื่อ งบภายใน งบภายนอก
เงินงบ
อ้างอิง
รอ
อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ยกเลิก
1. โครงการบริการวิชาการเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขันพื้นฐาน   3,510
2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)   7,086,400
3. โครงการการใช้โยคะเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดืิอนในนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ   100,000
4. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในบุคคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ   100,000
5. การทดลองเชิงปฏิบัติการการบริโภคข้าวสังข์หยดเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม  
6. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
7. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ร่วมเรียนรู้อยู่ปลอดภัยผ่าวิกฤติ โควิด-19"  
8. การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ”ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิด-19  
9. โครงการบริการวิชาการเรื่องการปฐมพยาบาลแลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พนักงานขับรถและพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
  รวม 7,289,910 1 1 2 5


   ด้านบริการวิชาการ    งบประมาณ จำนวนผู้รับผิดชอบ / สถานะ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขันพื้นฐาน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : คณะพยาบาลศาสตร์
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 3510
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นิติกุล บุญแก้ว หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 อนงค์ ภิบาล ผู้ร่วมโครงการ
3 กฤตพร สิริสม ผู้ร่วมโครงการ
4 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
5 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ ผู้ร่วมโครงการ
6 มุขรินทร์ ทองหอม ผู้ร่วมโครงการ
7 รัตติกาล เรืองฤทธิ์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 7086400
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการการใช้โยคะเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดืิอนในนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : โครงการสุขภาวะในองกรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 100000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ทรงพร จันทรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 จิรพรรณ พีรวุฒิ ผู้ร่วมโครงการ
3 กัญจนี พลอินทร์ ผู้ร่วมโครงการ
4 นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์ ผู้ร่วมโครงการ
5 เกษร อินทนะนก ผู้ร่วมโครงการ
6 ปฏิภาณ เอกเจริญกุล ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในบุคคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 100000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นิติกุล บุญแก้ว หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การทดลองเชิงปฏิบัติการการบริโภคข้าวสังข์หยดเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
 • ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
 • ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ :
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : รอดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ร่วมเรียนรู้อยู่ปลอดภัยผ่าวิกฤติ โควิด-19"
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อ้างอิงโดยผู้อื่น
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ”ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเรื่องการปฐมพยาบาลแลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พนักงานขับรถและพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ