ด้านการวิจัย

51 โครงการ
ปีงบประมาณ


108420
ปี เงินงบประมาณที่ใช้ไป
25550
25620
25633,110,400
25641,491,500
25652,742,800
25660
รวมเงินทั้งหมด 7,344,700
ด้านการวิจัย
ลำดับ
ชื่อ งบภายใน งบภายนอก
เงินงบ
อ้างอิง
รอ
อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ยกเลิก
1. การวิเคราะห์ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุภาคใต้ ในการพัฒนาสู่พฤฒิพลัง  
2. บทเรียนรู้การจัดกิจกรรมชุมชนเยียวยาจิตใจด้วยกิจกรรมประยุกต์ศาสตร์สมองของนักปฏิบัติการสุขภาพ : การศึกษานำร่องโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปัตตานี  
3. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสำรหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม   623,000
4. ผลกระทบของการบริโภคสุราและสารเสพติด การบำบัดภาวะสมองติดยา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการกระทำผิดและกระทำซ้ำในเยาวชนสถานพินิจ   806,800
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติ จิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน”   500,000
6. การจัดการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมิติความมั่นคงรวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคมการจัดสาธารณสุขยุค covid-19  
7. ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้กูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ   2,487,400
8. การพัฒนาและประสิทธิภาพของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า   491,500
9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล   500,000
10. คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยรบกวน วิธีการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  
11. การบำบัดด้วยความหวังในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: แนวคิดและแนวทางการประยุกต์ใช้  
12. ความต่างกันของเพศกับความเสี่ยงการเป็นซ้ำ: การเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และชนิดปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเพศชายและหญิงที่อายุน้อย  
13. สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลสำหรับการจัดการศึกษาทางการพยาบาล  
14. การตระหนักรู้ในสถานการณ์: ทักษะสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล  
15. เปรียบเทียบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามการรับรู้ของผู้ให้บริการ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
16. การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาและการบริการวิชาการ ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
17. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19  
18. Thepsaw Prevalence of and factors associated with depression in the hill tribe population aged 40 years and older in northern Thailand  
19. ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในวิชาชีพการพยาบาล  
20. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนในสภานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
21. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์  
22. กิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดสงขลา  
23. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
24. Participants Views on Lifestyle Intervention Program Enhancing Long-Term Health- Related Behaviors Improvement among Prehypertension and/or Prediabetes Mellitus Older Adults: A Qualitative Study Examined in Thailand at Health Promoting Hospitals  
25. Two-year results of a community-based randomized controlled lifestyle intervention trial to control prehypertension and/or prediabetes in Thailand: a brief report  
26. (อ้างอิง)Participants Views on Lifestyle Intervention Program Enhancing Long-Term Health- Related Behaviors Improvement among Prehypertension and/or Prediabetes Mellitus Older Adults: A Qualitative Study Examined in Thailand at Health Promoting Hospitals  
27. โปรแกรมโมบายแอปพลิเคชั่นประเมินภาวะความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้วยความมั่นคงของมนุษย์  
28. โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ  
29. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำหรับการจัดการสาธารณภัยและสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
30. การพัฒนาต้นแบบป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
31. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์   45,000
32. การพัฒนาตัวแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก  
33. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของตำรวจภูธร จังหวัดพัทลุง   80,000
34. ผลลัพธ์การฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง   33,000
35. การพัฒนาแอบพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทจังหวัดพัทลุง เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณบนพหุวัฒนธรรม   266,000
36. การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน   600,000
37. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   450,000
38. การจัดการความรู้ เพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวต่อภัยแล้วชุมชนเกษตรกรรม คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา   450,000
39. การพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้สูงอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม   12,000
40. การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมพลังต่อความผาสุกและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในจังหวัดพัทลุง  
41. Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly.  
42. การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ: การป้องกันและดูแลในสถานการณ์โควิด-19  
43. ความรอบรู้ด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ด้วยโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
44. การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ  
45. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ในชุมชนตำบลนาทวีนอก จังหวัดสงขลา  
46. ประสบการณ์ของมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19  
47. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง  
48. การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล  
49. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  
50. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
51. ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกาหนด ตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน  
  รวม 7,344,700 1 8 42


   ด้านการวิจัย    งบประมาณ จำนวนผู้รับผิดชอบ / สถานะ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุภาคใต้ ในการพัฒนาสู่พฤฒิพลัง
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 รจนา วิริยะสมบัติ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : บทเรียนรู้การจัดกิจกรรมชุมชนเยียวยาจิตใจด้วยกิจกรรมประยุกต์ศาสตร์สมองของนักปฏิบัติการสุขภาพ : การศึกษานำร่องโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปัตตานี
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วัชรี น้อยผา ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสำรหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 623000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการบริโภคสุราและสารเสพติด การบำบัดภาวะสมองติดยา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการกระทำผิดและกระทำซ้ำในเยาวชนสถานพินิจ
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 806800
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ถนอมศรี อินทนนท์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติ จิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน”
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 500000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมิติความมั่นคงรวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคมการจัดสาธารณสุขยุค covid-19
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้กูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 2487400
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาและประสิทธิภาพของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 491500
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 500000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยรบกวน วิธีการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 สัมพันธ์ มณีรัตน์ ผู้ร่วมโครงการ
2 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การบำบัดด้วยความหวังในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: แนวคิดและแนวทางการประยุกต์ใช้
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ความต่างกันของเพศกับความเสี่ยงการเป็นซ้ำ: การเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และชนิดปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเพศชายและหญิงที่อายุน้อย
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก.
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลสำหรับการจัดการศึกษาทางการพยาบาล
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การตระหนักรู้ในสถานการณ์: ทักษะสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : เปรียบเทียบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามการรับรู้ของผู้ให้บริการ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน,
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาและการบริการวิชาการ ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม,
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 อฑิภา อมรปิยภากร ผู้ร่วมโครงการ
3 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ ผู้ร่วมโครงการ
4 มุขรินทร์ ทองหอม ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : Thepsaw Prevalence of and factors associated with depression in the hill tribe population aged 40 years and older in northern Thailand
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Mental Health Systems. (2021) 15:62 https://doi.org/10.1186/s13033-021-00487-7. (Open Access)
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในวิชาชีพการพยาบาล
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย,
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 อฑิภา อมรปิยภากร ผู้ร่วมโครงการ
3 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนในสภานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 กัญจนี พลอินทร์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดสงขลา
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 กัญจนี พลอินทร์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นิติกุล บุญแก้ว หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : Participants Views on Lifestyle Intervention Program Enhancing Long-Term Health- Related Behaviors Improvement among Prehypertension and/or Prediabetes Mellitus Older Adults: A Qualitative Study Examined in Thailand at Health Promoting Hospitals
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : The Journal of Health Care Organization. Provision. and Financing
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 พีรยา นันทนาเนตร์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : Two-year results of a community-based randomized controlled lifestyle intervention trial to control prehypertension and/or prediabetes in Thailand: a brief report
 • ปีงบประมาณ : 2562 ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : international Journal of General Medicine
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 พีรยา นันทนาเนตร์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : (อ้างอิง)Participants Views on Lifestyle Intervention Program Enhancing Long-Term Health- Related Behaviors Improvement among Prehypertension and/or Prediabetes Mellitus Older Adults: A Qualitative Study Examined in Thailand at Health Promoting Hospitals
 • ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อ้างอิงโดยผู้อื่น
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 พีรยา นันทนาเนตร์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โปรแกรมโมบายแอปพลิเคชั่นประเมินภาวะความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้วยความมั่นคงของมนุษย์
 • ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
 • ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำหรับการจัดการสาธารณภัยและสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นิติกุล บุญแก้ว หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สวพ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 45000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาตัวแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วรรณลี ยอดรักษ์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของตำรวจภูธร จังหวัดพัทลุง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สวพ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 80000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ผลลัพธ์การฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สวพ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 33000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาแอบพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทจังหวัดพัทลุง เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณบนพหุวัฒนธรรม
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 266000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 600000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 450000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ เพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวต่อภัยแล้วชุมชนเกษตรกรรม คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 450000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้สูงอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 12000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมพลังต่อความผาสุกและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในจังหวัดพัทลุง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ :
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 พีรยา นันทนาเนตร์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
     1   ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly.
 • ปีงบประมาณ : 2555 ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : International Joumal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2022, Vol. 18, Issue 3,pp.173-190
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ: การป้องกันและดูแลในสถานการณ์โควิด-19
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ความรอบรู้ด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ด้วยโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. -มิ.ย. 2566
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ( 28 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66)
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ในชุมชนตำบลนาทวีนอก จังหวัดสงขลา
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.65)
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อฑิภา อมรปิยภากร หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ประสบการณ์ของมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับ041 3 ก.ย. – 9 ต.ค.65
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 นฤมล ทองหนัก ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 65
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นฤมล ทองหนัก หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.- ส.ค. 65
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 มาลี คำคง หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 อฑิภา อมรปิยภากร ผู้ร่วมโครงการ
3 พีรยา นันทนาเนตร์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : บทบาทของพยาบาลชุมชนในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 2565, 8(4), 165-177 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.65
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 เจตจรรยา บุญญกูล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 วิภา สุวรรณรัตน์ ผู้ร่วมโครงการ
3 วรรณลี ยอดรักษ์ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 2565, 8(1), 1-14
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกาหนด ตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2565, 36(2), 83-100
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 สัมพันธ์ มณีรัตน์ ผู้ร่วมโครงการ