ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

19 โครงการ
ปีงบประมาณ


02890
ปี เงินงบประมาณที่ใช้ไป
25550
25620
256350,000
256418,800
2565693,860
2566153,702
รวมเงินทั้งหมด 916,362
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลำดับ
ชื่อ งบภายใน งบภายนอก
เงินงบ
อ้างอิง
รอ
อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ยกเลิก
1. โครงการสงกราน   60
2. โครงการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง และภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อรองรับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Cultural Innovation  
3. โครงการวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้   45,000
4. โครงการวิจัย : การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพยาบาล – ด้านการวิจัยการพยาบาล   600,000
5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพอันส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   20,000
6. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน   20,000
7. โครงการไหว้ครู  
8. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   40,000
9. กิจกรรม 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566   28,000
10. กิจกรรม 2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปีและดวงประทีป   47,240
11. กิจกรรม 3 โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   33,462
12. กิจกรรม 4 โครงการวันผู้สูงอายุ   5,000
13. กิจกรรม 5 การใส่ชุดผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์ และ การใส่เสื้อสถาบัน TSU ทุกวันจันทร์
14. กิจกรรม 6 การร่วมดื่มชาสมุนไพรและการรับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพ  
15. กิจกรรมที่ 7 ตักบาตรทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน  
16. กิจกรรมที่ 8 สักการะพระพรหม
17. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563   50,000
18. โครงการวันไหว้ครู (พหุวัฒนธรรม 2 ศาสนา)   8,800
19. โครงการกิจกรรมทำบุญเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   18,800
  รวม 916,362 2 8 9


   ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    งบประมาณ จำนวนผู้รับผิดชอบ / สถานะ
     60 0   ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการสงกราน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 60
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง และภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อรองรับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Cultural Innovation
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 นิติกุล บุญแก้ว ผู้ร่วมโครงการ
3 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ ผู้ร่วมโครงการ
4 จณิศาภ์ แนมใส ผู้ร่วมโครงการ
5 อนงค์ ภิบาล ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (45,000)
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 45000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย : การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพยาบาล – ด้านการวิจัยการพยาบาล
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายนอก
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (600,000)
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 600000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพอันส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 20000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทบาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 20000
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 อนงค์ ภิบาล ผู้ร่วมโครงการ
     0   รอดำเนินการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครู
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบประมาณอยู่ในการเรียน การสอน
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : รอดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบประมาณอยู่ในบริการวิชาการ (40,000)
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 40000
 • สถานะโครงการ : รอดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 จณิศาภ์ แนมใส หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
5 ปภาอร ชูหอยทอง ผู้ร่วมโครงการ
6 มุขรินทร์ ทองหอม ผู้ร่วมโครงการ
7 อมร แซ่เคี่ยน ผู้ร่วมโครงการ
8 ทานตะวัน ทองขำ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 28000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3 จณิศาภ์ แนมใส หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
5 ปภาอร ชูหอยทอง ผู้ร่วมโครงการ
6 มุขรินทร์ ทองหอม ผู้ร่วมโครงการ
7 อมร แซ่เคี่ยน ผู้ร่วมโครงการ
8 ทานตะวัน ทองขำ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปีและดวงประทีป
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 47240
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 3 โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบประมาณอยู่ในการเรียนการสอน (33,462)
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 33462
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
     5,000 8   ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 4 โครงการวันผู้สูงอายุ
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 5000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 วิภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3 จณิศาภ์ แนมใส หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4 ปภาอร ชูหอยทอง ผู้ร่วมโครงการ
5 มาลี คำคง ผู้ร่วมโครงการ
6 มุขรินทร์ ทองหอม ผู้ร่วมโครงการ
7 อมร แซ่เคี่ยน ผู้ร่วมโครงการ
8 ทานตะวัน ทองขำ ผู้ร่วมโครงการ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 5 การใส่ชุดผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์ และ การใส่เสื้อสถาบัน TSU ทุกวันจันทร์
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ :
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม 6 การร่วมดื่มชาสมุนไพรและการรับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพ
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : งบอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 7 ตักบาตรทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
     0   ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 8 สักการะพระพรหม
 • ปีงบประมาณ : 2566 ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
 • ประเภทงบประมาณ :
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ :
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ :
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
     50,000 0   ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • ปีงบประมาณ : 2563 ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : 50000
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 50000
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันไหว้ครู (พหุวัฒนธรรม 2 ศาสนา)
 • ปีงบประมาณ : 2565 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : เงินกิจกรรมนิสิต
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 8800
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
รายละเอียด  
 • ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมทำบุญเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • ปีงบประมาณ : 2564 ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
 • ประเภทงบประมาณ : งบภายใน
 • แหล่งตีพิมพ์ :
 • แหล่งงบปะมาณ : เงินรายได้
 • Link เอกสาร :
 • จำนวนเงินงบปะมาณ : 18800
 • สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
# ชื่อ-สุกล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ