คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ประกันคุณภาพ
รายงานประเมินตนเอง หมวด1-6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 -3)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่าย/รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ITA
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
นโยบาย No Gift Policy
 
แผนการใช้จ่าย/รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ กลับหน้าหลัก