คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 4702
jirapan.p@tsu.ac.th

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม
โทร. 4702
e-mail  :  kanjanee@tsu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์
โทร.4702
e-mail  :  anong.p@tsu.ac.thอาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร.4712
e-mail  :  jatjunya.b@tsu.ac.th
นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 4702
e-mail  :  kesorn@tsu.ac.th