คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 4702

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม
โทร. 4702


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์
โทร.4702
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร.4712


นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 4702