คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก


นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
โทร.4702
นางสาวอมร แซ่เคี่ยน
นักวิชาชีพ
โทร.4704 
นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์
นักวิชาการ
โทร.4705
ส.อ.ปฏิภาณ เอกเจริญกุล
นักวิชาชีพ
โทร.4704
นายอภิเษก แก่นเมือง
นักวิชาการพัสดุ
โทร.4705 นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  
โทร.4705 


นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  
โทร.4705