คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก


นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
โทร.4702
นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.4702
นางสาวอมร แซ่เคี่ยน
นักวิชาชีพ
โทร.4704 
นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์
นักวิชาการ
โทร.4705
นายปฏิภาณ เอกเจริญกุล
นักวิชาชีพ
โทร.4704
นายอภิเษก แก่นเมือง
นักวิชาการพัสดุ
โทร.4705 นางสาวกนกรัตน์ เรืองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร.4702