คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี พลอินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา ทารก 
E-mail :kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4701
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา ทารก 
E-mail :songporn.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710
อาจารย์ภรณิอร พรพลอมร
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา ทารก 
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714