คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713
อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713
อาจารย์ ดร.กฤตพร สิริสม
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
อาจารย์นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : nanthaphat@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : nitikul.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710าจารย์มาลี คำคง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4714อาจารย์รพีภัทร ชำนาญเพาะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4714