คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน กลับหน้าหลัก


อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail : jatjunya.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
อาจารย์สมฤดี พูนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 โทร 4710
อาจาย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710