คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างองค์กร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กลับหน้าหลัก


รองศาสตราจารย์ถนอมศรี  อินทนนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail. :
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713
อาจารย์วัชรี น้อยผา
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713
อาจารย์พีรยา นันทนาเนตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-900 โทร 4714อาจารย์ ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย    
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-900 โทร 4714