คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก กลับหน้าหลัก

 อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลเด็ก จำนวน 2 คน


อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักการพยาบาลเด็ก
E-mail : nattinee.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710

 

อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์

E-mail : wanlee.y@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710