คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จำนวน 4 คน


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี พลอินทร์
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
E-mail :kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4701


 
 

อาจารย์อฑิภา อมรปิยะภากร
E-mail : pornniorn.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์
E-mail :songporn.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
 


อาจารย์นฤมล ทองหนัก
E-mail : narumol.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714
 
อาจารย์รังสินันท์ เรืองศรี
E-mail : rangsinan.r@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714