คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 9 คน 


อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : rodchana.w@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล

E-mail : anong.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713อาจารย์ ดร.กฤตพร สิริสม

E-mail : krittaporn.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710อาจารย์นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์

E-mail : nanthaphat@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว

E-mail : nitikul.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710 

 
 
าจารย์มาลี คำคง
E-mail :
 malee.k@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4714

 
อาจารย์ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ
E-mail : rapeephat.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4714


 
าจารย์มุขรินทร์ ทองหอม
E-mail :
 
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 

 
อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์
E-mail : 
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ