คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน จำนวน 4 คน


อาจารย์สมฤดี พูนทอง

ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักวิชาการพยาบาลชุมชน
E-mail : somrudee.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710อาจาย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี

E-mail : sivanun.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713


อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล

E-mail : jatjunya.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710อาจารย์วิภา สุวรรณรัตน์
E-mail : wipa.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-900 ต่อ 4714