คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  


อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail : sampan.m@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713

 

อาจารย์ ดร.ภาวดี เหมทานนท์
 
E-mail : pawadee.h@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-900 ต่อ 4710
 

อาจารย์ จณิศาภ์  แนมใส
E-mail : janisa.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-900 ต่อ 4710