คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : jirapan.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4700
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม
E-mail : kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4701

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์
E-mail : anong.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4713
     
 

อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว
ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

นางเกษร อินทนะนก
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702