คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อคณะ
ติดต่อคณะ
แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
 
ติดต่อคณะ กลับหน้าหลัก

ที่อยู่
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
     จังหวัดพัทลุง 93210

     โทรศัพท์/โทรสาร. : 074-609611  หรือ
     โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อหมายเลขภายใน 4702,4705
     website : www.nur.tsu.ac.th