คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานวิจัย/บทความวิจัย/โครงการวิจัย
อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว
อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์
รศ.ถนอมศรี อินทนนท์
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ผศ.กัญจนี พลอินทร์
ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์
อาจารย์ ดร.กฤตพร สิริสม
อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ
ผศ.อนงค์ ภิบาล
ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ
อาจารย์สมฤดี พูนทอง
อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี
อาจารย์มาลี คำคง
อาจารย์ภรณิอร พรพลอมร
อาจารย์วัชรี น้อยผา
อาจารย์พีรยา นันทาเนตร์
อาจารย์ ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย
อาจารย์รพีภัทร ชำนาญเพาะ
 
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล กลับหน้าหลัก