คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานวิจัย/บทความวิจัย/โครงการวิจัย
อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว
อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์
รศ.ถนอมศรี อินทนนท์
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ผศ.กัญจนี พลอินทร์
ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์
อาจารย์ ดร.กฤตพร สิริสม
อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ
ผศ.อนงค์ ภิบาล
ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ
อาจารย์สมฤดี พูนทอง
อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี
อาจารย์มาลี คำคง
อาจารย์ภรณิอร พรพลอมร
อาจารย์วัชรี น้อยผา
อาจารย์พีรยา นันทาเนตร์
อาจารย์ ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย
อาจารย์รพีภัทร ชำนาญเพาะ
 
ผศ.กัญจนี พลอินทร์ กลับหน้าหลัก

1. ผลของการดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติ ต่อความปวดฝีเย็บหลังคลอด และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา และทารกในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก.2558

2.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ.2558

3.ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลต่อการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในภาคใต้.2560

4.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำาหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์.2561

5.การรับรู้สมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและมารดาหลังคลอด.2561