คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานวิจัย/บทความวิจัย/โครงการวิจัย
อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว
อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์
รศ.ถนอมศรี อินทนนท์
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ผศ.กัญจนี พลอินทร์
ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์
อาจารย์ ดร.กฤตพร สิริสม
อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ
ผศ.อนงค์ ภิบาล
ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ
อาจารย์สมฤดี พูนทอง
อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี
อาจารย์มาลี คำคง
อาจารย์ภรณิอร พรพลอมร
อาจารย์วัชรี น้อยผา
อาจารย์พีรยา นันทาเนตร์
อาจารย์ ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย
อาจารย์รพีภัทร ชำนาญเพาะ
 
ผศ.อนงค์ ภิบาล กลับหน้าหลัก

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ของมารดาในจังหวัดนราธิวาส.2557

2. ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย.2559

3. ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.2560

4. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี.2562