มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ประกาศ] ผลการสอบประมวลความรู้ทางการพยาบาลนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 : การสอบครั้งแรก (ปรนัย)
[สมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
[สมัครงาน] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
[สมัครงาน] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
[Covid-19] แนวทางปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและการติดต่อประสานงานในสถานการณ์ Covid-19
[นิสิต] มาตรการรายงานตัวเข้าหอพักและการปฏิบัติตัวขณะพักอาศัยในหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน
[นิสิต] ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบ (COVID-19)
[Cocid-19] ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
[นิสิต] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
รับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)
[จัดซื้อจัดจ้าง] ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ฯ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[จัดซื้อจัดจ้าง] ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ฯ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[จัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์ทางการเเพทย์)
[จัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์หุ่นทางการศึกษา)
[สมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์


หน้าที่ :