มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณบดีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การสอบคัดเลือกบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2565
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม
เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าโควิค – 19
เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค – 19”
กิจกรรมบริการสังคม
ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประเมิน EdPEx
โครงการประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้
กิจกรรมรับน้องออนไลน์
โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางชำนาญการสายสนับสนุน
เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมฯจากสภาการพยาบาล
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปีใหม่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทอดกฐิน) ประจำปี 2563
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563
วันสถาปณามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2563


หน้าที่ :