มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าโควิค – 19
เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค – 19”
กิจกรรมบริการสังคม
ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประเมิน EdPEx
โครงการประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้
กิจกรรมรับน้องออนไลน์
โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางชำนาญการสายสนับสนุน
เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมฯจากสภาการพยาบาล
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปีใหม่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทอดกฐิน) ประจำปี 2563
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563
วันสถาปณามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2563
ประชุมความร่วมมือด้านโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกับคณะศิลป์ศาสตร์ 23 กันยายน 2563
ประชุมหารือเรื่องทุนนิสิต 29 กันยายน 2563
สถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. เข้าเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ 26 กันยายน 2563


หน้าที่ :