มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ไหว้ครู ประจำปี2563
ปีใหม่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์
ทอดกฐินปี2563
งานวันพยาบาลแห่งชาติ
พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563
วันสถาปณามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2563
ประชุมความร่วมมือด้านโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกับคณะศิลป์ศาสตร์ 23 กันยายน 2563
ประชุมหารือเรื่องทุนนิสิต 29 กันยายน 2563
สถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. เข้าเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ 26 กันยายน 2563
กิจกรรม Care confernce รายวิชา ป.A1
พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ 24 กันยายน 2563
โครงการประยุกต์ใฃ้โยคะครูพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบิณฑิต หลักสูตรใหม่ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ webex
โครงการค่ายอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ประจำปี 2562
เข้าร่วมโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ”
คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการวันนักประดิษฐ์
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง"ร่างกายกับร่างอาจารย์ใหญ่" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ดูงานด้านการจัดบริการพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมโรงเรียนนวมิทราชูทิศ สงขลา


หน้าที่ :