โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

   20 มิ.ย. 66  /   126

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 

          ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีที่ 6 และมีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน  กอปรกับด้วยตระหนักว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  นับเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก  การจัดปฐมนิเทศจะเป็นการเตรียมนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษา เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ เข้าใจในการปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสถาบัน  ซึ่งทางพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องรับรู้เช่นเดียวกัน เพื่อการร่วมเอาใจใส่ ดูแลการเรียน และดูแลพฤติกรรมของลูกหลานร่วมกับสถานศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการสร้างสัมพันธภาพสร้างสายใย โครงการต้อนรับดอกปีบช่อใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ วิชาชีพพยาบาล แนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นิสิตมีความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาพยาบาลไปจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์