แบบฟอร์ม TSU 04
แบบฟอร์ม TSU 03
แบบฟอร์ม Faculty Practice
แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
แบบฟอร์ม มอค.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มการแลกชั่วโมงการสอน
แบบฟอร์มแบบประเมินกระบวนการกลุ่ม
แบบฟอร์มแบบประเมินการเขียนรายงาน
แบบฟอร์มแบบประเมินการนำเสนอผลการศึกษา
แบบฟอร์มแผนการสอนวิชาทฤษฎี
แบบฟอร์มแผนการสอนวิชาปฏิบัติการ
แบบฟอร์มเอกสารคำสอน
แบบฟอร์มทวนสอบ
แบบฟอร์มประเมินการสอนอาจารย์โดยอาจารย์
แบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล
แบบประเมินผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
แบบประเมินการจัดโครงการ/ กิจกรรม (รายกลุ่ม)
แบบฟอร์มแบบประเมินการสะท้อนคิด
แบบประเมินผลการสอนสุขศึกษา
แบบฟอร์มผังการออกข้อสอบและตารางสรุปผลลัพธ์
รายชื่อนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
แบบประเมินสื่อสุขภาพ นวัตกรรมทางการพยาบาล
แบบบันทึกรายงานการรักษาโรคเบื้องต้น
แบบประเมินกรณีศึกษา (Case study)
แบบประเมินการนิเทศงาน
แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวร (Incharge) หัวหน้าทีม (Leader)
แบบประเมินการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล
แบบฟอร์ม Nursing Care Plan
แบบฟอร์มการวางแผนการพยาบาลสำหรับสมาชิกทีม (Member)
แบบประเมินรายงานประเด็นจริยธรรมกรณีศึกษา
แบบประเมินเรื่องเล่าความดี
แบบประเมินสื่อสุขภาพ นวัตกรรมทางการพยาบาล
แบบฟอร์มแผนการนิเทศงาน (Supervision)
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าเวร (Incharge)
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าทีม (Leader)
แบบฟอร์มและแบบประเมินปฏิบัติการพยาบาลมาารดาทารกและผดุงครรภ์
ใบมอบหมายงานวิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
แบบโครงการ Faculty Practice