เส้นทางการเดินทาง ด้วย Google Map

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 074-609611  หรือ 074-609600 ต่อหมายเลขภายใน 4702,4705

E-mail : nur@tsu.ac.th
 

 แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง