ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา


วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสุขภาวะสังคม


พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาและทักษะทางวิชาชีพตามมาตราฐานสากล
2.สร้างองค์ความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ สู่นวัตกรรมทางการพยาบาล
3.สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.ธำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม