ประวัติความเป็นมา


     จากนโยบายชาติเรื่องการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาล ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณ   “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”
สภามหาวิทยาลัยทักษิณจึงเห็นชอบการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพ

 

สีและดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์


สี : สีส้ม(แอปริคอท)
ดอกไม้ : ดอกปีบ


ความหมาย


     ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย โดยความหมายของต้นไม้ชนิดนี้ คือ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต ซึ่งหมายถึง "พยาบาล"
และดอกปีบยังหมายถึงยาอายุวัฒนะ ซึ่งเปรียบเสมือนพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพแก่คนทั่วไป ต้นปีบเป็นต้นไม้ที่โตเร็ว
เกิดขึ้นได้ในป่าทุกชนิด สามารถช่วยสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ตลอดกาล เช่นเดียวกับพยาบาล
ที่จะเป็นการบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นต่อสังคมตลอดไป