อัตลักษณ์ของบัณฑิต

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ


ค่านิยมร่วม

TSU CARE
T Team spirit จิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีม
S Service mind หัวใจของการบริการ
U Unity ความเป็นหนึ่งเดียว
C Creative innovation การสร้างสรรค์นวัตกรรม
A Accountability ความรับผิดชอบ
R Respect การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
E Ethics มีจริยธรรม