พิธีไหว้ครู ศิษย์ดอกปีบ น้อมรำลึกพระคุณครู

   7 ก.ค. 66  /   71

โครงการพิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

“ศิษย์ดอกปีบน้อมรำลึกพระคุณครู”  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 ถึง 17:00 น.

ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง MF3200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง