”ครูดีในดวงใจ”

   7 ก.ค. 66  /   30

ขอแสดงความยินดีกับ
:: อาจารย์ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ ::
อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
”ครูดีในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2566