การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   24 ส.ค. 66  /   38

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. อ.ดร.คณิดา สินไหม กรรมการและเลขานุการ

โดยมีกรอบการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA