ได้รับทุนการศึกษาสร้างโอกาสพยาบาล

   25 ส.ค. 66  /   18

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 

นายอรุณ แสละ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ

ทุนการศึกษาสร้างโอกาสพยาบาลที่ทำงานในชนบท (Stone family USA.) ผ่านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

รายละเอียด : https://www.thainurse.org/wordpress/?p=12105