ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติผลการเรียนดี

   25 ส.ค. 66  /   17

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
นิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 
นางสาวปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์   ชั้นปีที่ 2
นางสาวจันทร์ทรา จีนกลับ    ชั้นปีที่ 3
นางสาวณัฐธิดา แซ่ติ้ง       ชั้นปีที่ 4
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร 
https://shorturl.asia/XNo9k
นิสิตที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะมอบรางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลการเรียนดีในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

เกณฑ์การคัดเลือก
- เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 - 4 ในปีการศึกษา 2566
- เป็นนิสิตที่มีสภาพสมบูรณ์ และไม่เป็นนิสิตตกค้างของแต่ละรุ่นปีการศึกษา
- เป็นนิสิตที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สูงสุดของสาขาวิชาในหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60