โครงการบูรณาการการเรียนการสอน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม)

   20 ต.ค. 66  /   45

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
    - ชี้แจงผลการดำเนินงานวิจัย
    - การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ 
    - ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพ
    - ให้ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผู้สูงอายุ และการต่อยอดกิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืน