งดการให้ ไม่รับของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ

   4 ต.ค. 65  /   223

1.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ( เอกสาร )

2.นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ( เอกสาร )


          ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม่รับของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ ขอขอบคุณในไมตรีจิตของทุกคน” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

 

                                                  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
                                              ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ